A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрівська селищна військова адміністрація
Донецька область, Краматорський район. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ГРОМАДА - ПІВНІЧНА БРАМА ДОНБАСУ

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ЗА БЕЗОПЛАТНОЮ ДОПОМОГОЮ

Дата: 09.08.2019 14:37
Кількість переглядів: 1214

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження

                                                                                      селищного голови

                                                                                      02.01.2019  № 01/01-07

 

 

                                                     Порядок

           розгляду звернень осіб, які звернулись до селищної ради за

                  безоплатною первинною правовою допомогою

 

  1. Загальні положення

 

       Правова  допомога –надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

       Безоплатна первинна правова допомога-вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

       Право на безоплатну первинну правову допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці, тобто особи, які перебувають під юрисдикцією України.

       Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

       надання правової інформації;

       надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

       складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

       надання допомоги в забезпечені доступу особи до вторинної правової  допомоги та медіації.

       Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

       Консультація, роз’яснення з правових питань - інформаційні матеріали, які надаються для забезпечення розуміння громадянами певного питання , порада спеціаліста.

       Безоплатна вторинна правова допомога-вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях  юстиції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

         Медіація-це метод вирішення спорів із залученням посередника (третьої нейтральної, неупередженої, не зацікавленої в даному конфлікті  сторони)-медіатора, який допомагає сторонам знайти шляхи вирішення спору, при цьому сторони повністю контролюють процес прийняття рішення щодо врахування спору та умови його вирішення.

Процесуальні документи – позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду.

 

2. Організація роботи із зверненнями осіб щодо надання

                безоплатної первинної правової допомоги

 

2.1. Функції громадської приймальні з надання безоплатної  первинної  правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради (далі-Громадська приймальня селищної ради) покладаються на управління діловодства, контролю та звернення громадян, повноваження завідувача Громадської приймальні селищної ради - на  спеціаліста управління діловодства , контролю та звернення громадян селищної ради, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні селищної ради.

2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної  правової допомоги з питань, що належить до компетенції селищної ради, здійснюється    згідно із затвердженими розпорядженнями селищного голови селищної ради  Графіком та Порядком організації його проведення.

2.3. Спеціаліст управління діловодства, контролю та звернення громадян забезпечує:

2.3.1. Організацію роботи щодо особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради.

2.3.2. Організацію розгляду письмових звернень осіб, які потребують безоплатної первинної  правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради.

2.3.3. Здійснення контролю за своєчасним та повним розглядом звернень осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради.

2.3.4. Залучення, у разі необхідності, працівників структурних підрозділів селищної ради, до компетенції яких належить  питання , порушені особою, що звернулася.

 

 

 

                         3. Порядок розгляду письмових звернень осіб.

 

           3.1. Письмові звернення про надання правових послуг подаються або надсилаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Громадської приймальні селищної ради.

           3.2. Звернення  про надання правових послуг, що стосуються:

           3.2.1. дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками;

           3.2.2. осіб, вказаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

           Законні представники-батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

           3.3. У разі письмового звернення осіб про надання правових послуг з питань, що віднесені до повноважень селищної ради, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

           3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

           3.5. Якщо питання, порушені у письмовому зверненні, не належать до компетенції селищної ради, це звернення протягом п’яти календарних днів надсилається управлінням діловодства, контролю та звернення громадян до відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

           3.6.  Якщо під час розгляду письмового звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує, надання  безоплатної вторинної правової допомоги, особі  або її законному представникові надаються письмові роз’яснення  порядку подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

           3.7. Звернення, що не стосуються надання первинної допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян .

 

             4. Права та обов’язки працівників, які забезпечують

             надання первинної правової допомоги

 

           4.1. Для реалізації своїх завдань працівники, які забезпечують подання первинної правової допомоги мають право:

           одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Громадську приймальню селищної ради, необхідну інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

           користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані в селищній раді;

           на заохочення селищним головою за сумлінне виконання своїх обов’язків;

           направляти особу до відповідного органу, до компетенції якого належить вирішення питання.

           Селищний голова та та його заступники, за поданням  спеціаліста управління діловодства, контролю та звернення громадян селищної ради, може залучати спеціалістів  органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ , організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

           4.2. Працівники, які забезпечують надання первинної правової допомоги зобов’язані:

           приймати згідно із затвердженим графіком осіб, які звернулися до Громадської приймальні селищної ради, та розглядати порушені ними питання;

            дотримуватись Порядків організації проведення особистих прийомів та розгляду звернень осіб, які звернулись до селищної ради за безоплатною первинною правовою допомогою;

            вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Громадської приймальні селищної ради по безоплатну первинну правову допомогу, згідно із затвердженою формою (додається);

            дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

              не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

              консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

              дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

              повідомляти керівників відповідних  установ, підприємств та організацій за погодженням з селищним головою та його заступниками, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

              не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

              не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місце проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

 

 

 

            5. Оскарження рішень щодо надання безоплатної

               правової допомоги

 

       5.1. Відмова селищної ради у наданні безоплатної первинної правової допомоги службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

      5.2. Дії на бездіяльність працівників, що забезпечують надання первиної правової допомоги в селищній раді, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені селищному голові або в установленому законом порядку до суду.

 

Порядок розгляду звернень осіб, які звернулись до селищної ради за безоплатною первинною правовою допомогою розроблений управлінням діловодства, контролю та звернення громадян селищної ради

 

 

 

Начальник управління                                                                   Н.М. Пшиченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь